Privacy Beleid

Verantwoordelijkheid voor de inhoud

Dit is de officiële website van de stad Antwerpen. De stad Antwerpen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. De stad Antwerpen is niet aansprakelijk voor de beperkingen van het internet op zich. De stad engageert zich om de informatie zo correct, actueel en relevant mogelijk aan te bieden.

Als u fouten of verouderde informatie tegenkomt, dan stelt de stad het op prijs dat u dit laat weten via (info@antwerpen.be). Ook voor suggesties, verbeteringen, opmerkingen of klachten kan u terecht op dit adres.

De stad is niet verantwoordelijk voor de inhoud op andere websites waarmee www.antwerpenherdenkt.be gelinkt is of waarnaar doorverwezen wordt.

De stad neemt alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om deze website te beschermen tegen virussen, computercode die bewust foutief gebruikt wordt of andere kwaadwillige acties die uw computersysteem zouden kunnen beschadigen. De stad kan wel geen verantwoordelijkheid nemen in geval van verlies van data of schade aan uw computersysteem door gebruik van elementen van deze website. Iedere poging om deze website te kraken, te besmetten met virussen of ander kwaad opzet wordt door de stad beschouwd als een misdrijf. Bij elke inbreuk hierop zal de stad klacht neerleggen.

Toegankelijkheid

Gezien de focus van de stad op digitaal communiceren, is www.antwerpenherdenkt.be voor zoveel mogelijk gebruikers toegankelijk. Onder de noemer 'e-inclusie' heeft de stad een aantal initiatieven genomen om die toegankelijkheid te waarborgen.

Hyperlinks

De website bevat hyper(tekst)links naar andere websites die volledig onafhankelijk zijn van deze website. Stad Antwerpen biedt geen garantie voor de nauwkeurigheid, volledigheid of authenticiteit van de informatie die dergelijke hyper(tekst)link of externe website bevat. Elk gebruik is op uw eigen risico.

Open data en auteursrechten

De stad is eigenaar van alle informatie, inclusief beeldmerken en logo's, die op antwerpenherdenkt.be verstrekt worden. Het hergebruik van teksten is toegestaan onder de voorwaarden zoals bepaald in artikel 4 van de Vlaamse gratis open data licentie die ook de stad toepast (zie opendata.antwerpen.be). Dit artikel bepaalt dat hergebruik mogelijk is mits bronvermelding. Voor het gebruik, verspreiding en/of verveelvoudiging van foto- of videomateriaal en grafische voorstellingen moet er vooraf schriftelijke toestemming gevraagd worden.

Privacy

De principes die de basis vormen van de stedelijke digitale strategie, past de stad ook toe in haar privacybeleid:

- de gebruiker staat centraal: u, als gebruiker, blijft eigenaar van uw gegevens. Wil u niet dat de stad uw gegevens gebruikt of informatie koppelt, dan kan u dat altijd aangeven. Als u wil genieten van bepaalde dienstverlening is het echter onvermijdelijk dat de stad gegevens opvraagt. De nodige gegevens worden dan in het kader van een betere dienstverlening gebruikt; uiteraard mits naleving van de wettelijke normen ter zake
- de stad wil op een zo gepersonaliseerde mogelijke manier met u communiceren: als de stad om gegevens vraagt, is dat om u een efficiënte en persoonlijke gebruikservaring te kunnen aanbieden. Gepersonaliseerde communicatie maakt de informatie voor u meer relevant. Als de stad bv. uw leeftijd of interesses kent, kan de stad u meer gerichte informatie bezorgen en ook op de wijze die u verkiest, bv. via mail, sms of via een notificatie;
- alles is verbonden met elkaar: surfgedrag, voorkeuren, Het zijn allemaal bronnen van interessante gegevens, gegevens die de efficiëntie en relevantie van de stedelijke dienstverlening en communicatie kunnen verbeteren. Door deze met elkaar te combineren stijgt uw gebruiksgemak. Alleen is het uw keuze of u al die informatie wil laten koppelen;
- digitaal is transparant: de stad gebruikt uw gegevens in alle openheid, geeft aan wanneer en waarom bepaalde gegevens gebruikt zullen worden. Ingevolge de VERORDENING (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG hebt u een recht van mededeling of verbetering van uw gegevens. U kan deze rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@stad.antwerpen.be. Verder hebt u ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid, met name de Gegevensbeschermingsautoriteit indien u van mening bent dat uw gegevens op een foutieve manier verwerkt worden.

Meer informatie over de federale Gegevensbeschermingsautoriteit, de privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming vindt u op https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
De door u meegedeelde en van u verkregen gegevens worden door de stad Antwerpen, Grote Markt 1, 2000 Antwerpen verwerkt in samenwerking met de stedelijke functionaris voor gegevensbescherming, mevrouw Anne Baré (informatieveiligheid@stad.antwerpen.be).

Wij verzamelen uw gegevens – inclusief persoonsgegevens – om verschillende hierna weergegeven redenen.

De persoonsgegevens overgemaakt aan stad Antwerpen zijn deze die u ons vrijwillig hebt bezorgd naar aanleiding van het surfen op onze website, het invullen van formulieren of newsletters op de website of via de app of de sociale netwerken die verband houden met stad Antwerpen. Het gaat meer bepaald om de volgende gegevens:
• identificatiegegevens (naam, voornaam, burgerlijke status, emailadres, geboortedatum en (leverings)adres);
• de mededelingen uitgewisseld tussen de Gebruikers en stad Antwerpen;
• het type van domein waarmee u verbinding maakt met onze website;
• het IPadres dat aan u gekoppeld werd;
• de datum en het uur waarop u toegang hebt tot onze website;
• locatiegegevens of andere gegevens met betrekking tot communicatie;
• de pagina’s die u bezoekt op onze website;
• het type browser, het platform en/of het operating system dat u gebruikt;
• de zoekbrowser en de trefwoorden die u gebruikt om de website terug te vinden;
• uw navigatievoorkeuren;
• enige andere gegevens die u ons hebt meegedeeld.

Wij verzamelen persoonsgegevens voornamelijk om de persoonlijke gegevens van de Gebruikers op te nemen in één of meerdere automatische bestanden, om de inhoud van de Site te analyseren, aan te passen en te verbeteren, om interne statistische onderzoeken en marktstudies uit te voeren en om verscheidene statistische systemen en studies toe te passen, om de Gebruiker toe te laten berichten te ontvangen en zijn account te beheren vanaf verschillende apparaten (computer, tablet, smartphone enz.), om fraude of andere analoge, onwettige praktijken op te sporen en/of te verhinderen, om kredietkaarten en andere betaalkaarten te controleren, om vragen om informatie te kunnen beantwoorden, voor eventuele marketingacties en aanbiedingen door stad Antwerpen voorgesteld aan de Gebruikers die zich hebben ingeschreven op de Newsletter, om hen informatie te verstrekken over ontwikkelingen en de werking van de Site, en voor alle andere doeleinden waarvoor de Gebruiker zijn expliciete goedkeuring aan stad Antwerpen zou gegeven hebben.

Ten slotte stellen uw gegevens ons ook in staat uw navigatie op onze Website te verbeteren en te vergemakkelijken. De rechtsgronden op basis waarvan de verwerking van uw gegevens plaatsvindt, zijn opgesomd in het Privacybeleid.

Op welke manier verzamelen we uw persoonsgegevens?
Het merendeel van uw gegevens wordt aan ons meegedeeld door uw actieve interventie. Andere gegevens, zoals de datum en tijd van uw toegang tot onze Website, de pagina's die u hebt bekeken of uw locatiegegevens, worden automatisch verzameld, via geraadpleegde servers en ‘cookies’ die op onze Website worden geplaatst. Voor meer informatie over wat een cookie is, hoe nuttig het is en de exacte gegevens die het verzamelt, kunt u ons cookiebeleid lezen.

Worden uw persoonsgegevens beveiligd?
We hechten zeer veel belang aan de bescherming van de privacy van onze gebruikers/klanten. We handhaven een strikt privacybeleid en nemen alle passende maatregelen om ervoor te zorgen dat onze servers, voor zover mogelijk, ongeoorloofde lekken, vernietiging, verlies, openbaarmaking, gebruik, toegang of wijziging van uw gegevens voorkomen.

Hoelang worden uw persoonsgegevens bewaard?
We bewaren uw gegevens gedurende de tijd die nodig is om de nagestreefde doelen te bereiken. Zodra dit doel is bereikt, verwijderen we ze.

Wat zijn uw rechten en hoe oefent u deze uit?
U kunt op elk moment verzoeken om uw persoonsgegevens te corrigeren, te laten verwijderen, te controleren, over te dragen, in te zien, u kunt zich verzetten tegen het gebruik en u kunt om de beperking van de verwerking van uw gegevens vragen. Hiervoor stuurt u ons gewoon een e-mail op het volgende adres: info@antwerpen.be. We zullen dan alles in het werk stellen om zo snel mogelijk te doen wat nodig is.

Wie heeft toegang tot uw persoonsgegevens?
Onze medewerkers en verwerkers hebben toegang tot uw gegevens, echter uitsluitend voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van het bereiken van het doel van de verwerking. Elk van hen is onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht.

Worden uw gegevens getransfereerd naar het buitenland?
Wij geven uw gegevens alleen door aan een niet-EU-land als het een beschermingsniveau biedt dat gelijkwaardig is aan het niveau van het land waar u woont (voor meer informatie, raadpleeg: https://goo.gl/1eWt1V).

Hoe kunt u reclame van ons ontvangen?
Met uw toestemming of op basis van ons gerechtvaardigd belang gebaseerd op in het bijzonder onze contractuele betrekkingen, zullen wij u inschrijven voor onze nieuwsbrief en u andere soortgelijke producten of diensten aanbieden die u mogelijk interesseren. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden en uw toestemming voor dergelijke communicatie intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres: info@antwerpen.be

Wat gebeurt er als dit privacybeleid gewijzigd wordt?
Als we dit beleid wijzigen, wordt u op de hoogte gebracht via onze website. Vergeet niet om het Privacybeleid op regelmatige basis te consulteren, en idealiter bij elke nieuwe raadpleging van onze Website. De datum van inwerkingtreding van het Privacybeleid stemt overeen met deze vermeld in het begin van dit document.

Wat in geval van een geschil?
Niemand heeft baat bij lange gerechtelijke procedures. In het geval van een geschil verbinden wij ons ertoe om dialoog en openheid te bevorderen op zoek naar een minnelijke oplossing. U kunt eveneens contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Bescherming van uw gegevens

Vanzelfsprekend neemt de stad alle nodige voorzorgen om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen. De stad deelt of bezorgt uw gegevens ook niet met of aan andere organisaties of instanties tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.

Werd er fraude of hacking gepleegd met persoonsgegevens die bewaard worden door de stad ? Of heb je die gegevens ergens onterecht verspreid zien worden? Neem dan contact op met het stedelijk contactcenter.

e-mailings

De gegevens die de stad Antwerpen van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere manier, verwerken we om u op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op u en uw activiteiten.

De gegevens die de stad Antwerpen van u ontvangt, via e-mail, invulformulier of andere manier, verwerken we om u op de hoogte te houden van stedelijke activiteiten die een impact kunnen hebben op u en uw activiteiten.

Cookies

De website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op het toestel van de gebruiker worden gezet. Cookies verbeteren de gebruikservaring, door informatie over hoe gebruikers tussen pagina's surfen op te slaan of uw voorkeuren anoniem bij te houden. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer, zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt. Als u niet wilt dat een website cookies op uw computer plaatst, kunt u uw browser zo instellen.

Cookies zijn ook nodig voor analyses van het surfgedrag bv. via Google Analytics. Op basis van deze anonieme analyses kan de stad deze site verder verbeteren.

De website gebruikt op zijn site de sociale modules van de providers van sociale netwerken, Facebook, Twitter, LinkedIn. Deze sociale modules maken een directe verbinding met de server van het sociale netwerk via de browser van de Gebruiker. De provider van het sociale netwerk, aangeklikt door de Gebruiker, ontvangt de informatie dat de Gebruiker de Site bezocht heeft. Indien de Gebruiker geregistreerd en gekend is op het bewuste sociale netwerk, kan de provider een verband leggen tussen het profiel van de Gebruiker en de bezochte Site. De provider van het netwerk kan dan toekomstige interacties uitwerken. Indien de Gebruiker niet geregistreerd is op het sociale netwerk, kan de provider het IP-adres van de Gebruiker opslaan. Om de overdracht van deze gegevens naar de provider van het sociale netwerk te vermijden, mag de Gebruiker de knop overeenstemmend met het sociale netwerk niet aanklikken.De website voldoet aan de W3C-regels.Heeft u nog vragen, opmerkingen of reacties? info@antwerpen.be

Veelgestelde vragen over het project

De stad wil zo duidelijk en transparant mogelijk zijn over het onderzoek en de plannen van het monument-memoriaal. In de FAQ-rubriek op deze site worden veelgestelde vragen over dit project overzichtelijk opgelijst 

Naar de FAQ >

De voorlopige namenlijst van slachtoffers doorzoeken

Tijdens de onderzoeksfase van het Namenproject kan u hier de voorlopige lijst van dodelijke slachtoffers doorzoeken. Om een slachtoffer te vinden, kan u naam, voornaam of geboortejaar ingeven.

Zoek in de lijst >